International Pair Go Tournaments
YearEventPlayersNotes
1998IAPGC 09Shelley Mo & Jack GuoInternational Amateur Pair Go Championship
2000IAPGC 11Tracy Nguyen & Brian Taylor
2001IAPGC 12Shelley Mo & Tony Purcell
2005IAPGC 16Lauren Bull & Mark Bell
2007IAPGC 18Amelia Gray & John Hardy
2010IAPGC 21Cuiying Xu & Qing Xu
2013IAPGC 24Jingning Xue & David Ormerod
2014IAPGC 25Amy Song & Wei Xu
2016WSPGC 3Cuiying Xu & Ken Xie (NZ)World Student Pair Go Championship
2017IAPGC 28Anny Chen & Aaron Chen
2019WSPGC 6Amy Song & Aaron Chen
2022WSPGC 7Anny Chen and Tom ChenTokyo
2022World Pair Go Official HandicapAnny Chen (with Kevin Ho from NZ)Tokyo